Algemene voorwaarden

Beckers Juridisch Advies is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gedreven door Mw. mr. J.E.J. Beckers. Het doel van de eenmanszaak is de praktijk van jurist uit te oefenen in de meest ruime zin.

1. Opdrachten

1.1

Alle door Beckers Juridisch Advies aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een schriftelijke overeenkomst van opdracht.

1.2

Werkzaamheden worden niet gestart voordat opdrachtgever de opdrachtovereenkomst getekend heeft, danwel schriftelijk toestemming heeft gegeven tot uitvoering van de werkzaamheden.

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Beckers Juridisch Advies, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Beckers Juridisch Advies.

1.4

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Beckers Juridisch Advies ten behoeve van de opdrachtgever.

1.5

Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

1.6

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

2. Inschakeling van derden

2.1

Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht de inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk is (zoals procureurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen), zal Beckers Juridisch Advies hiertoe zoveel mogelijk tevoren de opdrachtgever informeren.

2.2

Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids beperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

3. Aansprakelijkheid

3.1

Iedere aansprakelijkheid van Beckers Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Beckers Juridisch Advies gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Beckers Juridisch Advies volgens de polisvoorwaarden draagt.

3.2

Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, waarbij er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Beckers Juridisch Advies jegens opdrachtgever beperkt tot het door Beckers Juridisch Advies voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (incl. BTW) met een maximum van € 5.000,00 (incl. BTW).

3.3

Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Beckers Juridisch Advies aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de, door Beckers Juridisch Advies gesloten, algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, eveneens vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Beckers Juridisch Advies volgens de polisvoorwaarden draagt.

3.4

Beckers Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Voorts kan Beckers Juridisch Advies de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De verzending van e-mail en andere vormen van elektronisch dataverkeer door Beckers Juridisch Advies, geschiedt zonder encryptie (versleuteling). De opdrachtgever dient tijdig aan te geven indien hij niet via elektronische weg benaderd wil worden.

3.5

Eventuele aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Beckers Juridisch Advies, binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

4. Tarieven en betaling

4.1

Het honorarium zal, tenzij anders overeengekomen, worden berekend op basis van de aan de opdracht bestede tijd en het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief. Het uurtarief wordt per opdracht overeengekomen en kan dus per opdracht verschillen.

4.2

Reistijd betreffende de opdracht wordt als bestede tijd beschouwd, en dus in rekening gebracht bij de opdrachtgever op basis van de reistijd en het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief. Alle reiskosten (zoals benzinekosten, treinkaartje, taxi) zijn hierin opgenomen en worden dus niet apart gedeclareerd.

4.3

Beckers Juridisch Advies is gerechtigd om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever en de werkzaamheden pas te starten als dit voorschot door opdrachtgever is voldaan. Ook tussentijds is Beckers Juridisch Advies gerechtigd om voorschotten te vragen voor komende werkzaamheden en de werkzaamheden pas te vervolgen als dit voorschot door opdrachtgever is voldaan.

4.4

Betaalde voorschotten worden in principe met de einddeclaratie verrekend.

4.5

Externe kosten, zoals griffierechten en kosten van GBA-uittreksels, zullen separaat in rekening worden gebracht.

4.6

Voor iedere factuur geldt een betalingstermijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de debiteur/opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is Beckers Juridisch Advies gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Betaling van facturen dient te geschieden zonder enig beroep op korting en/of compensatie.

4.7

Indien de debiteur/opdrachtgever in verzuim is, kan Beckers Juridisch Advies de werkzaamheden betreffende de opdracht tijdelijk of definitief neerleggen.

4.8

Op verzoek van opdrachtgever kan een betalingsregeling overeengekomen worden. Opdrachtgever heeft hier echter geen recht op. De inhoud en vorm van een betalingsregeling wordt door Beckers Juridisch Advies vastgesteld.

4.9

Eventuele klachten over de hoogte of inhoud van een factuur, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk aan Beckers Juridisch Advies kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

5. Archivering

5.1

Het betreffende dossier zal gedurende een periode van vijf jaar na het afsluiten van de zaak in het archief van Beckers Juridisch Advies worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn heeft Beckers Juridisch Advies het recht om het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging te vernietigen.

6. Geschillen en klachtenprocedure

6.1

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Beckers Juridisch Advies is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degene die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Beckers Juridisch Advies zijn of waren.