Blog

De omzettingsverklaring – let op de formulering!

In een eerdere blog sprak ik over een kapot product en hoe de consument hiermee moet omgaan. In deze blog bespreek ik een mogelijke vervolgstap: de omzettingsverklaring. Want hoe moet je handelen als de verkopende partij/tegenpartij (hierna: “verkoper”) niet reageert en/of jouw product niet wil vervangen voor een deugdelijk product? 

Als een product/geleverde dienst kapot is en aldus niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachting, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door verkoper. Ik gaf eerder al aan dat de klant in dat geval tijdig (schriftelijk) moet klagen. Dit doet de klant middels een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling wordt de verkoper verzocht het gebrek te herstellen en/of het product te vervangen binnen redelijke termijn. 

Er zijn dan – grofweg – 2 scenario’s mogelijk: 

  1. De verkoper voldoet aan het verzoek tot herstel en/of vervanging: hiermee herstelt de verkoper zijn tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst;
  2. De verkoper werkt niet mee aan herstel en/of vervanging van het product (hij reageert bijvoorbeeld in het geheel niet of geeft aan niet in te stemmen).

 

Bij scenario 2 wordt de klant geconfronteerd met een vervelende situatie: de verkoper voldoet niet aan de overeenkomst én wil niet overgaan tot herstel en/of vervanging. De verkoper wil dus niet nakomen. Wat is dan de vervolgstap? 

De klant kan dan (vervangende) schadevergoeding vorderen. Deze vergoeding treedt dan in de plaats van nakoming door de verkoper. De klant kan pas aanspraak maken op een vervangende schadevergoeding als deze keuze eerst schriftelijk aan de verkoper is medegedeeld (de omzettingsverklaring). Deze omzettingsverklaring is niet gebonden aan formele wettelijke eisen, maar uit de rechtspraak blijkt dat er wel degelijk eisen aan verbonden zijn. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn voor de verkoper om welke gebreken het gaat. Uit de rechtspraak blijkt ook dat indien de omzettingsverklaring niet voldoet aan deze eisen, dat een vordering tot vervangende schadevergoeding door een rechter wordt afgewezen. 

Het is dus van belang dat de ingebrekestelling en vervolgens de omzettingsverklaring goed wordt geformuleerd, zodat een vordering bij de rechtbank in ieder geval niet op formele gronden wordt afgewezen.

Hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling en/of omzettingsverklaring? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 0649841985.