Blog

Het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Er ligt een nieuw wetsvoorstel ter internetconsultatie. Het vermoeden is dat deze wetswijziging wel ingevoerd gaat worden. Het gaat om het wetsvoorstel verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Dit voorstel beoogt het speelveld tussen zzp’ers en werknemers te wijzigen. Wat houdt het wetsvoorstel in?

1) Rechtsvermoeden van uurtarief
Een zzp tarief van onder de € 32,34 zal volgens het wetsvoorstel een rechtsvermoeden opleveren van werkgeverschap. Dit uurtarief is gebaseerd op 120% van het minimumloon (o.b.v. 36 uur) x factor 1,5. Hiermee is beoogd om de onderkant van de zzp markt weg te werken en deze gevoelige categorie in een veilige werknemer-werkgever verhouding te krijgen. Daarom wordt er een ondergrens ingevoerd op redelijk hoog niveau.
Het hoeft overigens niet automatisch te betekenen dat er arbeidsovereenkomst is als dit uurtarief wordt voldaan, maar het is wel echt een vermoeden. Als opdrachtgever sta je dan dus wel met 1-0 achter. Andersom geldt overigens niet dat als je dit tarief verdient, dat je automatisch een zzp-er bent.

2) Verder komen er een aantal elementen om de arbeidsverhouding te beoordelen
a. Werkinhoudelijke aansturing van werkgever
b. Is de arbeid organisatorisch ingebed (is de arbeid een van de kerntaken van de onderneming?)

Is het antwoord op a en b ja, dan zet je die antwoorden af tegen deze vraag:
c. Mate waarin de arbeid voor eigen rekening en risico wordt verricht (zelfstandigheid)

Als de weegschaal tussen deze vragen in balans is, dan is er nog een aanvullend criterium:
d. Hoe gedraagt de werkende zich doorgaans in economisch verkeer? Heeft de werkende bijvoorbeeld een eigen website of advertenties. Gedraagt de werkende zich niet als een zelfstandige, dan zal er sprake zijn van werknemer/werkgever verhouding.

Het wetsvoorstel geeft meer richting aan hoe te toetsen. De vraag gaat alleen zijn welk effect deze toetsingscriteria in de praktijk gaan hebben. Ik meen dat het feit dat er meer onderscheid wordt gemaakt, kan helpen om sneller duidelijk te maken of er sprake is van werknemerschap of niet. De vraag is echter ook hoe men dit wil gaan handhaven? Gaat de Belastingdienst dit doen?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen zich wel meer in bochten moeten wringen om die verhouding ook zo te houden, dus het wetsvoorstel zal wel degelijk effect hebben.

Het belang van goede afspraken met de zzp-er wordt ook steeds groter. Het lijkt mij verstandig om in de overeenkomst van opdracht bv op te nemen dat de opdrachtnemer aansprakelijk is voor de fiscale gevolgen als hij/zij geen opdrachtnemer blijkt te zijn.

Vragen over dit wetsvoorstel en de overeenkomst van opdracht? Neem contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of bel naar 06 498 41 985.