Blog

Wanneer mag het studiekostenbeding nu wél nog?

Zoals al vaker aangegeven is per 1 augustus 2022 het arbeidsrecht weer aangescherpt. Onder andere de regels ten aanzien van verplichte studie (en aldus ook het studiekostenbeding) zijn gewijzigd. De exacte vertaling van dit nieuwe wetsartikel zal uit de rechtspraak nog moeten blijken. Wel wordt al steeds meer duidelijk onder welke omstandigheden wél een studiekostenbeding kan worden afgesloten. In deze column ga ik daar iets dieper op in.

Er mag geen studiekostenbeding worden afgesloten bij verplichte studie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Wat is verplichte studie? Denk hierbij aan scholing die verplicht is in het kader van een herplaatsing bij disfunctioneren of reorganisatie, scholing in het kader van re-integratie, scholing in het kader van gewijzigd beleid binnen werkgever (en welke scholing van werknemer gevergd wordt) en/of scholing die vanuit Unierecht, Nederlands recht of de CAO verplicht is. 

Als er echter sprake is van een studie die niet valt onder “verplichte studie” dan kan werkgever wel een studiekostenbeding afsluiten. Maar wat valt niet onder verplichte studie?

  • Scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de medewerker bij eerste aanvang van de werkzaamheden al dient te beschikken om op grond van een wettelijke bepaling een functie te mogen uitvoeren valt in principe niet onder verplichte scholing. In de Memorie van Toelichting bij het wetsartikel wordt als voorbeeld gegeven: de leraar die over bepaalde diploma’s moet beschikken. Deze scholing is wel noodzakelijk voor het uitvoeren van de functie, maar valt toch niet onder de reikwijdte van het artikel. 

  • Een ander voorbeeld is een beroepschauffeur. Als de werkgever iemand in dienst neemt die dat graag wil worden, dan is de 1e opleiding voor het chauffeursdiploma geen verplichte scholing in het kader van dit artikel. Voor deze kosten kan dus wel een studiekostenbeding worden overeengekomen. Dit diploma moet iedere 5 jaar worden hernieuwd. Deze nascholing valt daarentegen wél onder verplichte studie en dit moet werkgever kosteloos aanbieden.

  • Ook de beroepsscholing die verplicht zijn om de beroepskwalificatie te behouden/ te vernieuwen, zolang werkgever niet verplicht is aan te bieden op grond van het Unierecht, Nederlands recht en/of de CAO, valt niet onder de kosteloze verplichte studie. Deze beroepen zijn vastgelegd in een reglement. Denk hierbij aan een apotheker, fysiotherapeut en/of tolk. 

  • Tot slot kan een werknemer natuurlijk ook zelf verzoeken om een studie te volgen. Bijvoorbeeld als de werknemer een hogere functie wil uitvoeren. Ook deze studies op eigen initiatief van werknemer vallen niet onder de reikwijdte van het artikel.

Zoals gezegd zal de precieze uitleg van het artikel nog moeten volgen uit de rechtspraak, maar in deze column probeer ik wel al wat handvaten te geven. Als het wel mogelijk is een studiekostenbeding af te sluiten, dan geldt alsnog dat dit beding wel aan de wettelijke voorwaarden moet voldoen. Vragen over het studiekostenbeding? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985.